Privātuma politika

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī privātuma politika regulē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus. Personas datus apstrādā un uzglabā Pikka Candles (SIA GP Studio), kas ir personas datu pārzinis (turpmāk - pārzinis).

1.2. Šīs privātuma politikas izpratnē datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus pārzinis apstrādā.

1.3. Šīs privātuma politikas izpratnē klients ir ikviens, kurš iegādājas preces vai pakalpojumus kontroliera vietnē.

1.4. Pārzinis ievēro tiesību aktos paredzētos principus attiecībā uz personas datu apstrādi un, cita starpā, apstrādā personas datus likumīgā, taisnīgā un drošā veidā. Pārzinis var paziņot, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

 


2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana


2.1. Pārziņa savāktie, apstrādātie un glabātie personas dati ir apkopoti elektroniski, galvenokārt izmantojot vietni un e-pastu.
2.2. Daloties ar saviem personas datiem, datu subjekts piešķir pārzinim tiesības vākt, kārtot, izmantot un administrēt privātuma politikā noteiktajā nolūkā personas datus, ar kuriem datu subjekts tieši vai netieši dalās ar pārzini, pērkot preces. vai pakalpojumiem vietnē.
2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par viņu iesniegto datu precizitāti, pareizību un integritāti. Apzināti nepatiesu datu iesniegšana tiek uzskatīta par privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot pārzinim par visām izmaiņām iesniegtajos datos.
2.4. Pārzinis nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas datu subjektam vai trešajai personai nodarīti sakarā ar datu subjekta nepatiesu datu iesniegšanu.

3. Klientu personas datu apstrāde


3.1. Pārzinis var apstrādāt šādus datu subjekta personas datus:
3.1.1. Vārds un uzvārds;
3.1.2. Dzimšanas datums;
3.1.3. Telefona numurs;
3.1.4. E-pasta adrese;
3.1.5. Piegādes adrese;
3.1.6. Bankas konta numurs;
3.1.7. Norēķinu kartes dati;
3.2. Papildus iepriekšminētajam pārzinim ir tiesības vākt datus par klientu, kas ir pieejami publiskajos reģistros.
3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunktā:
a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;
b) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā puse ir datu subjekts, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārzinim pakļautas juridiskas saistības;
f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu mērķiem, izņemot gadījumus, kad šādas intereses pārsniedz datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši kur datu subjekts ir bērns.

3.4. Personas datu apstrāde atbilstoši apstrādes mērķim:
3.4.1. Apstrādes mērķis - drošība un drošība
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem
3.4.2. Apstrādes mērķis - pasūtījumu apstrāde
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - 3 mēneši
3.4.3. Apstrādes mērķis - tiešsaistes veikalu pakalpojumu darbības nodrošināšana
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - 3 mēneši
3.4.4. Apstrādes mērķis - klientu vadība
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - 3 mēneši
3.4.5. Apstrādes mērķis - finanšu darbības, grāmatvedība
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem
3.4.6. Apstrādes mērķis - mārketings

Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - 3 mēneši
3.5. Pārzinim ir tiesības koplietot klientu personas datus ar trešajām personām, piemēram, apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjeru uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas nodrošina pārsūtīšanas pakalpojumus. Pārzinis ir atbildīgs par personas datu apstrādi. Pārzinis pārsūta maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus apstrādātājam Maksekeskus AS.
3.6. Pārzinis apstrādā un uzglabā datu subjekta personas datus, īstenojot organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati ir aizsargāti pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
3.7. Pārzinis datu subjektu datus glabā atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 3 gadus.

4. Datu subjekta tiesības


4.1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos pārbaudīt.
4.2. Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par viņu personas datu apstrādi.
4.3. Datu subjektam ir tiesības modificēt vai labot neprecīzus datus.
4.4. Ja pārzinis apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz viņa sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.
4.5. Lai izmantotu savas tiesības, datu subjekts var sazināties ar tiešsaistes veikala klientu atbalstu vietnē hello@pikkacandles.eu
4.6. Lai aizsargātu savas tiesības, datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Šie datu aizsardzības noteikumi un nosacījumi ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Igaunijas Republikas Personas datu aizsardzības likumu un Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus.
5.2. Pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt datu aizsardzības noteikumus un nosacījumus, paziņojot datu subjektiem par grozījumiem, izmantojot vietni www.pikkacandles.eu

 

lv